Franchisingové pojmy

Franchisová licence – Franchisa

Právo a zároveň povinnost provozovat obchodní činnost franchisora v souladu s jeho koncepcí odbytu, včetně používání jeho know-how a obchodních a technických postupů a při tom užívat jeho obchodní jméno a/nebo ochrannou známku.

Franchising

 • odbytový systém založený na tom, že podnikatel (franchisor) svůj úspěšný systém odbytu výrobků, služeb či technologií poskytne za úplatu jiným právně a finančně nezávislým obchodním parterům (franchisanté)
 • poskytování úspěšného a vyzkoušeného podnikatelského nápadu, značky a podpory jiným podnikatelům za úplatu
 • je založen na trvalé a blízké partnerské spolupráci vycházející z dlouhodobé franchisové smlouvy

Franchisor

Někdy také uváděno jako franšízor, franšízingový poskytovatel.

 • podnikatel poskytující franchisu
 • franchisor nabízí franchisantům podnikatelský koncept „na klíč“ a tzv. „franchisový balík“ pro úspěšné vybudování a řízení franchisových podniků
 • franchisor svým franchisantům poskytuje trvalou prodejní a technickou podporu

Franchisant

Někdy také uváděno jako franšízant, příjemce franšízy, franchisee.

 • nabyvatel franchisy
 • na franchisorovi finančně a právně nezávislý podnikatel, který provozuje franchisu
 • franchisant přináší kapitál pro vybudování a provoz franchisového podniku, zůstává samostatným podnikatelem
 • je aktivně zapojen do operativního řízení svého podniku a platí za získané know-how, koncepci a podporu ze strany franchisora franchisové poplatky

Franchisová smlouva

 • nejdůležitější  dokument, který upravuje dlouhodobý smluvní vztah mezi franchisorem  a franchisantem
 • franchisová smlouva je smlouva tzv. nepojmenovaná, tzn. nemá v právním řádu ČR přesné označení či zakotvení
 • nutné náležitosti smlouvy,  návod a rámec pro sepsání franchisové smlouvy  určuje Evropský kodex etiky franchisingu
 • jde o smlouvu mezi dvěma podnikateli a české právo umožňuje oběma stranám dohodnout se volně na konkrétních náležitostech smlouvy

Franchisový balík

 • souhrn práv, služeb a jiných plnění poskytované franchisorem jeho franchisantům
 • jedná se o řadu zkušeností z podnikání, které  franchisor získal a vyvinul za několik let budování svého franchisového systému
 • do „balíku“ patří mimo jiné také marketing, školení, řízení, vzdělávání,  vedení, controlling,  IT, komunikace, značka a její ochrana, franchisová smlouva a další

Franchisové poplatky

 • platby, které platí franchisant franchisorovi za poskytnutou licenci a služby
 • konkrétní výše a struktura poplatků je vymezena ve franchisové smlouvě
 • poplatky:  jednorázové vstupní, průběžné měsíční, další  (za školení, marketing, manažerské služby,aj.)

Franchisové příručky a manuály

 • dokumentují rozsah a kvalitu nového franchisového konceptu
 • představují v podstatě zdokumentované know-how franchisora a mají podstatný význam při realizaci franchisové spolupráce mezi franchisorem a franchisantem
 • jsou zachyceny zpravidla v písemné podobě a současně také v elektronické verzi na intranetu fanchisora

Franchisová síť

 • obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů

Master franchising

Způsob expanze franchisového konceptu, kdy franchisor poskytne právo jinému podnikatelskému subjektu pro větší území (stát) provozovat franchisový koncept a poskytovat lokální franchisové licence na vymezeném území podle pravidel franchisora.

Master franchisa

Licence, právo udělené franchisorem podnikatelskému subjektu k budování a řízení franchisové sítě na vymezeném území (např. stát).

Master franchisant

 • držitel master franchisy
 • buduje a spravuje franchisovou síť na území vymezeném franchisorem (územím se většinou rozumí stát)
 • v rámci svého území v podstatě zastupuje franchisora – udílí licence a poskytuje příjemcům licencí služby

Master franchisová smlouva

Upravuje právní vztahy mezi franchisorem a master franchisantem.