FRANCHISA A JEJÍ NEVÝHODY? 

O výhodách franchisového podnikání se toho píše mnoho, ale je nutné nastínit také možná úskalí tohoto podnikatelského modelu. Každá mince má přeci dvě strany a franchising není výjimkou, proto je třeba připustit také jisté omezení a nevýhody podnikání formou franchisingu.

 

Kdo se chce pustit do franchisového podnikání, nechť se připraví na to, že musí být schopen podřídit se řádu a pravidlům dané franchisy.

 

Kupujete totiž již hotový funkční podnikatelský model a franchisor (nebo jeho zástupce, master franchisant pro danou zemi) ví nejlépe, jak má svůj podnikatelský model vést. Má proto nárok určovat pravidla chodu u všech franchisových poboček a vy – coby franchisant – jste jakýmsi „nájemníkem jejich značky“ a musíte daná pravidla respektovat. Samozřejmě v rámci jednotlivých franchisových smluv jsou různé nuance a také vytyčené jisté hranice, v rámci nichž by se měly obě strany pohybovat. Prostor pro svobodná rozhodnutí je dán v různých konceptech individuálně, zpravidla je také smluvně ošetřen, a v rámci franchisové smlouvy jsou vytyčeny hranice „odkud kam až může franchisant svobodně konat“.

 

Franchising nedává příliš šanci kreativním partnerům

Franchising je postaven na principu opakovaného, zaručeného standardu pro klienta. Jinými slovy, cílem franchisového podnikání je to, aby zákazník dané franchisové značky na každé pobočce na světě získal u dané značky stejné zboží, službu i přístup…

 

Proto od franchisora raději neočekávejte velká ocenění za kreativitu a převratné nápady! Inovacím a zlepšovákům – ze strany franchisantů – ve franchisingu příliš pšenka nekvete, zvláště pak u velkých nadnárodních společností, kde jsou pravidla stavěna několik (i desítek) let, jsou ozkoušena provozem desítek i stovek poboček a jejich dodržování je více než striktní! Tyto společnosti mají totiž ověřeno, že koncept přesně tak jak je postaven funguje dobře, proto není třeba dalších samo-invencí, změn ani výmyslů ze strany franchisantů.

 

Uvedeme příklad toho, proč jsou pravidla ve franchisingu tolik důležitá a z jakého důvodu není kreativita franchisantů většinou není žádoucí: Použijme pro příklad některý ze světoznámých fast-foodových řetězeců, který zajišťuje svým zákazníkům stejné pokrmy, balení i styl obsluhy prakticky po celém světě, ať jste v Rumunsku, v Německu, nebo v Americe… Standardní papírové krabičky s logem, kelímky na nápoje, tácky i nádobí.

A představte si situaci, že byste si šli na svůj oblíbený hamburger, na jehož chuť i vzhled jste roky zvyklí, a nápaditý franchisant, např. v Berouně, vám jej v rámci své kreativity naservíruje s kuřecím masem namísto s hovězího, přidá vlastní domácí majonézu, zabalí vám vše do alobalu nebo naservíruje na talíř po prababičce… To by se zcela jistě vám ani franchisorovi asi příliš nezamlouvalo…

  .

A právě z toho důvodu je dodržování pravidel a postupů ve franchisingu nezbytně nutné a ten, kdo dodržovat pravidla nechce, nebo hledá kreativní podnikání, by se měl raději vydat cestou vlastního podniku, ať už v jakémkoliv oboru, kde může své kreativitě dát maximální prostor. 

V případě nedodržování daných standardů v rámci franchisového podnikání byste totiž mohli snadno poškodit jméno značky, která může mít nevyčíslitelnou hodnotu, proto si každý franchisor bedlivě hlídá to, aby franchisanti dodržovali jeho pravidla, ať už směrem k zákazníkům nebo v rámci interních postupů.

 

Řád a pravidla, znovu a jinak…

Porušení pravidel – důvod k rozvázání partnerství

Franchisový koncept zpravidla striktně určuje, jak bude vypadat provozovna, jak mají být oblečeni zaměstnanci či obsluha, jaké barvou budete mít vymalovánu provozovnu, jak bude koncipovaná (merchandising), i mnohé obchodní postupy jsou jasně předepsané: jak se řeší reklamace, od jakých dodavatelů budete nakupovat, jak se chovat k zákazníkům

Známe například z některých řetězců, kde u poklady slýcháme frázi: „Bylo všechno v pořádku?“ – ano, i to může franchisor / master franchisant požadovat), avšak vždy záleží na tom, jak je definovaná franchisová smlouva a franchisový manuál, jež detailně určují veškeré postupy a udávají řád každé provozovně, aby byla zachována podstata značky a ideologie franchisy.

 

Franchisový manuál by měl být součástí každého franchisového vztahu, obvykle bývá franchisantovi k dispozici ještě před podpisem franchisové smlouvy, aby byl jasně seznámen s pravidly hry dříve, než s franchisovým konceptem uzavře dlouhodobé partnerství. Zkrátka ve franchisingu musíte počítat s tím, že vlastní invence nebudete moci vždy v plném rozsahu zrealizovat a vlastní kreativitu budete muset většinou konzultovat s franchisorem. Riskovat a dělat věci po svém se díky sankcím vyplývajícím z franchisové smlouvy nemusí vyplatit a opakované hrubé porušení pravidel může být i důvodem k rozvázání partnerství.

 

Franchising – podnikání pro sólisty nebo týmové hráče? 

Je franchisové podnikání určeno sólistům? Odpovědět nelze jednoznačně.

Sólisté mívají většinou obrovské pracovní nasazení a také zakořeněný tah na branku, což je u každého podnikání základním předpokladem úspěchu. I když… ve franchisingu tahy na branku vedou spíše franchisoři a na franchisantovi je být aktivní a snažit se plnit jeho doporučení, což by pro čistokrevného sólistu nemuselo být snadné. Dá se tedy říci, že sólistům není franchising zapovězen, ale musí být schopen respektu i „částečné kooperace“. Přestože jsou franchisanti samostatní podnikatelé, kteří „jedou sami na sebe,“ musí být alespoň do jisté míry schopni spolupracovat s ostatními franchisanty, jisté věci s nimi sdílet, a hlavně nesnažit se jim v žádném případě konkurovat! Proto je alespoň částečně týmový duch je u každého franchisanta žádoucí!

 

Jak již bylo řečeno v předchozím článku „výhody franchisingu“, jednou z nesporných přínosů (a předpokladů) franchisového podnikání je jakási podoba týmové hry, kdy zkušenější franchisanti radí začátečníkům co a jak udělat, aby se jim byznys v síti dobře rozjel a následně zkušení franchisanti mezi sebou (ve většině sítí) sdílí své zkušenosti a „fígle“, aby jejich pobočky dlouhodobě dobře fungovaly.

 

Franchisanti obvykle sdílí různé informace, zkušenosti i výsledky se svým franchisorem, ale také se spolu-franchisanty tak, aby se celá franchisová síť mohla kompaktně vyvíjet a posouvat jednotně dál. 

Shromažďujeme a zasíláme Vám aktuality z oboru franchising a podnikání. Chcete koupit franšízu, hledáte vhodný podnikatelský záměr? Od nás získáte zaručené nápady na podnikání i návody jak podnikat a jak začít podnikat s franchisou víme nejlépe...

Franchisant se musí naučit ostatní flotilové pobočky brát jako kolegy, nikoli jako nepřátele. Správně postavená franchisa, jak už bylo řečeno, je koncipována tak, aby si jednotlivé pobočky nekonkurovaly, nýbrž táhly za jeden provaz, čehož lze dosáhnout jedině dobrým rozdělením trhu a jasným definováním hranic působnosti, a to je primárním úkolem franchisora.

 

Složité ukončení franchisového vztahu

Franchisové partnerství je dlouhodobým vztahem, franchisová smlouva se většinou uzavírá na dobu delší pěti let, výjimkou nejsou ani franchisy, kde si „dáváte slib“ i na více než deset let. Franchisor vám totiž, coby franchisantovi, dává nejen své know-how, věnuje vám také svůj drahocenný čas a energii (a o vaší energii a času nemluvě). Otevření nové pobočky pak stojí nemalé finanční prostředky nejen franchisanta, ale také franchisora. A právě z těchto důvodů se (oboustranně) předpokládá  dlouhodobé partnerství. 

 

Může se však stát, že z různých důvodů je franchisant či franchisor nucen franchisovou spolupráci ukončit. Tomuto tématu byste měli věnovat dostatečnou pozornost již při podpisu franchisové smlouvy, kde by měl být proces ukončení – ve vašem zájmu – dobře a podrobně popsán. Není-li tomu tak, doporučujeme tuto klauzuli do smlouvy doplnit, abyste předešli případnému nepříjemnému překvapení. Aby se například nestalo, že vám po rozjetí pobočky franchisor řekne jen tak, z plezíru, „sbohem“ a vaše léta dřiny padnou vniveč. I když takové praktiky u seriózních konceptů nejsou obvyklé, je dobré mít smluvně ošetřeny důvody pro rozvázání smluvního vztahu, jak ze strany franchisora, tak ze strany franchisanta, o sankcích nemluvě… protože ani vy nikdy nevíte, co vám život připraví – jestli jednoho dne nebudete nuceni ukončit franchisové podnikání před vypršením smlouvy třeba vy. Nezapomeňte si ve smlouvě ujasnit také podmínky pro případný přeprodej pobočky třetí osobě – protože i toto je způsob, jak ukončit franchisovou spolupráci dříve, než bylo v plánu…

 

Jelikož je franchisingová spolupráce chápána jako dlouhodobý vztah, doporučujeme vám věnovat tématu „odstoupení od franchisové smlouvy“ dostatečnou pozornost již při jejím podpisu! Věřte, že i velké společnosti jsou schopny udělat ve smlouvách změny či ústupky, nebojte se o ně říci! Po podpisu už vaše vyjednávací schopnosti nebudou tak silné a znáte to: „kdo je připraven, není překvapen“… .

 

Franchising a náklady spojené s pořízením a provozem pobočky

Co se týká franchisového podnikání je třeba, tak jako u jiných typů podnikání, počítat  s náklady na rozjezd a následný provoz své franšízové pobočky a také s něčím navíc…

 

www.FreePik.com

S rozjezdem franchisového podnikání jsou spjaty jednak běžné provozní náklady, stejně jako u rozjezdu samostatného podnikání, jako je například nákup či pronájem nemovitosti, podnikatelských prostor pro provozování činnosti, jejich vybavení nábytkem a zařízením, případně zbožím, běžné měsíční a roční náklady spojené s provozem, zaměstnanci, úklidem, reklamou apod.

U franchisového podnikání je pak nutné připočítat k výše uvedeným nákladům jisté investiční položky navíc. Jsou jimi „poplatky za franchisu“ – tedy za značku a kompletní know-how, které franchisovým partnerstvím získáte. Koupíte si licenci, na základě níž můžete provozovat známý, navíc většinou velmi dobře prověřený podnikatelský model, s nímž je nejen start podnikání o poznání snazší.

 

Investujete do bezpečnějšího modelu podnikání s poměrně rychlou návratností investice a následnou ziskovostí celého podnikání.

 

Poplatky ve franchisingu jsou zpravidla dva:

1/ poplatek za franchisovou licenci

Jedná se o jednorázový vstupní poplatek (cena franchisové licence), na jehož základě získá nový podnikatel – franchisant – právo a zároveň povinnost provozovat obchodní činnost franchisora v souladu s jeho koncepcí, včetně používání jeho know-how a obchodních i technických postupů a při tom užívat jeho obchodní jméno a/nebo ochrannou známku.

2/ tzv. FEE – průběžné měsíční či roční poplatky

Jedná se o měsíční či roční franchisové poplatky, nebo také odovdy. Mají zpravidla dvojí podobu. Jednak franchisant odvádí franchisorovi jisté procento z tržeb, které se u jednotlivých konceptů různí (u některých vůbec není) a v druhé řadě se platí obvykle fixní částka (daná lokalitou a velikostí pobočky), z níž je částečně nebo plně hrazen plošný i lokální marketing, platí se pronájem systémů, programů apod., v rámci nich jsou franchisantům a jejich zaměstnancům poskytována různá školení, propagační materiály, soutěže a jiné.

 


Téma „franchisové poplatky a náklady na pořízení franchisy“ budeme rozebírat příště… 

BUĎTE O KROK NAPŘED!


Článek o nákladové a provozní náročnosti franchisového podnikání

vám rádi zdarma poskytneme dříve, než bude zveřejněn na portále

stačí si o něj NAPSAT!


.

KRÁTKÉ SHRNUTÍ OMEZENÍ A NEVÝHOD FRANCHISINGU: 

.

  • jste postaven před hotový ověřený business model s jasnými pravidly a je třeba je dodržovat
  • jste-li kreativní a chcete si dělat byznys po svém, franchising pro vás asi nebude ideálním modelem – postupy, vizuály a pravidla kreativitě prostor příliš nedávají
  • je třeba se smířit s tím, že jste podnikatel na vlastní noze, ekonomicky zodpovědný sám za sebe, avšak vaše kroky jsou pod dozorem a taktovkou franchisora
  • je třeba se naučit sdílet své výsledky s centrálou, potažmo s ostatními franchisanty
  • neočkávejte od franchisy „pečené holuby“, jedná se o podnikání jako každé jiné, kde je třeba i vašeho aktivního přičinění!
  • klientelu si musíte získávat i udržovat sami (nebo s pomocí centrály, ale ta za vás všechno neudělá) 
  • složité ukončení franchisového partnerství – nutno ošetřit ve franchisové smlouvě!
  • finanční náročnost: platíte poplatky – máte za ně možnost ihned podnikat pod známou a zavedenou značkou (odpadá proces budování značky), získáte do detailů propracované pracovní postupy, know-how, školení i profesionální marketingové nástroje
  • franchising slibuje snadný start i průběh podnikání, může se ovšem stát i to, že franchisa nebude fungovat – záleží vždy na okolnostech!
  • úspěch závisí nejen na vašich schopnostech, vašem přístupu a času, který podnikání věnujete, ale také na výběru lokality, tržní situaci i společném souznění s franchisovým konceptem

 

… a samozřejmě základem úspěchu je promyšlený výběr vhodného partnera – proto vybírejte pečlivě, pátrejte po referencích a zkušenostech ostatních franchisantů, kteří vám mohou dát reálnou zpětnou vazbu o fungování celého konceptu (dejte si práci a sejděte se s více franchisanty z dané sítě)…

 

Jste schopni se sžít s jistými podmínkami franchisingu? Pak na oplátku můžete „docela pohodově podnikat“!

 

Můžete postavit rychle prosperující byznys – využívat známého zvučného jména, zkušeností i kompletního KNOW-HOW svého franchisora. Získáte jeho podporu v situacích, v nichž byste byli jinak sám, a je mnoho dalších výhod franchisového podnikání, kterých byste jako samostatný podnikatel dosáhli jen stěží! Je třeba si jen najít ten správný koncept, kde budou z vašeho pohledu výhody převažovat nad omezeními.

:

Shromažďujeme a zasíláme Vám aktuality z oboru franchising a podnikání. Chcete koupit franšízu, hledáte vhodný podnikatelský záměr? Od nás získáte zaručené nápady na podnikání i návody jak podnikat a jak začít podnikat s franchisou víme nejlépe...

 

 

KDYŽ SE NAUČÍTE TANČIT V RYTMU FRANCHISOVÉ SÍTĚ, BUDE VAŠE PODNIKÁNÍ (S TROCHOU VAŠEHO PŘIČINĚNÍ) NEJEN RADOSTNÉ, ALE S VELKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ  TAKÉ ÚSPĚŠNÉ… 

www.FreePik.com

 :

 :

HODNĚ ŠTĚSTÍ PŘI VÝBĚRU VHODNÉHO FRANCHISOVÉHO PARTNERA! 

 

 

 

 

 

 

 franchising-uvazujes-o-fransize-registruj-se

Chcete být zařazeni do REGISTRU KANDIDÁTŮ – zájemců o podnikání formou franchiszingu a chcete být podrobněji informováni o franchiszách i konkrétních nabídkách? Registrujte se zde a my Vás budeme dle Vašich požadavků informovat o tom, jaké jsou aktuální podnikatelské příležitosti ve franchiszingu – která franchisza v ČR hledá partnera pro dlouhodobou spolupráci dle Vašich požadavků.

Sledujte náš KATALOG franchisz, kde je aktuální nabídka franchisz a kde naleznete odpovědi na otázky ohledně konkrétních franchiszignových konceptů. Pokud Vás budou zajímat další podrobnosti, nebo Vás zaujme konkrétní franchisza a měli byste zájem o schůzku se zástupcem dané franchiszyNEVÁHEJTE NÁS KDYKOLIV KONTAKTOVAT, JSME TADY PRO VÁS!