Soutěž Ocenění Českých Podnikatelek podporuje a oceňuje transparentní firmy s vynikajícími ekonomickými výsledky a zároveň poukazuje na jejich hodnoty a společenskou odpovědnost drženou v rukou českých žen. Podporuje české podnikatelky, oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský dopad a kultivaci podnikatelského prostředí nejenom v rámci České republiky, ale i v zahraničí.

Soutěž reflektuje a monitoruje současnou ekonomickou situaci, dává příležitost hovořit o aktuálních tématech v oblasti soukromého podnikání díky veřejným vystoupením, ale i klubovým společensko-odborným setkáním. Napomáhá rozvoji a navazování nových vztahů a obchodních kontaktů. Organizátoři soutěže jsou přesvědčeni, že pozitivní příklady jsou inspirací pro další podnikatelky, manažerky a, ženy, které stojí na prahu své kariéry a rozvoje svého podnikání.

…Tak s chutí do toho, ŽENY! 😉

 

Cílem projektu Ocenění českých podnikatelek je vyzdvihovat a oceňo­vat české ženy,

jež jsou schopné díky svému umu a odvaze

vydat se svou vlastní cestou…

za­kládat úspěšně fungující firmy…

a využívat nej­různějších moderních technologií, které jim na této jejich cestě pomáhají…

 

Prostřednic­tvím projektu Ocenění českých podnikatelek se již od samého jeho začátku snažíme pod­porovat, vzdělávat a oceňovat transparentní podnikání v České republice a vytvářet nové příležitosti.

Oceňujeme ženy, které podnikají, dosahují výborných ekonomických výsledků a stojí za nimi silné životní i podnikatelské příběhy. Ty pak mohou být inspirací jak pro ženy, které již podnikají, nebo o vlastním podnikání teprve přemýšlí. Dobrou zprávou je, že takových je mezi námi čím dál tím víc a počet žen v byznysu každým rokem stoupá, od loňského roku to je o 35 procent,“ říká za­kladatelka projektu Ocenění Českých Podni­katelek Helena Kohoutová.

 

V posledních pěti letech o živnost zažá­dalo dvakrát více žen než mužů. Svou pod­nikatelskou cestu mají oproti mužům leckdy trnitější, a proto si jejich úsilí zaslouží maxi­mální podporu.

 

Zároveň považuji za důležité jejich podnikatelské aktivity zviditelňovat. A právě udělení Medaile ministra průmyslu a obchodu je k tomu vhodnou příležitostí. Pro mnohé z nich to může být důkazem, že jejich snahu dokážeme patřičně ocenit,“ vy­jádřil svou podporu ženám-podnikatelkám ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

 

V roce 2017 bylo z databáze odborné­ho garanta CRIF – Czech Credit Bureau na základě splnění podmínek soutěže vybráno 23 650 potenciálních kandidátek.

 

Do finále se pak přihlásilo 115 finalistek. V kategorii Malá společnost se kvalifikovalo 72 finalis­tek, v kategorii Střední společnost je to 20 fi­nalistek, a konečně v kategorii Velká firma postoupilo 17 finalistek.

 

Veškeré analýzy, které jsme v poslední době prováděli, ukazují na rostoucí význam českých podnikatelek….

jak z hlediska stou­pajícího počtu obchodních společností vlastněných ženami či pozitivních výsledků jejich podnikání, tak z pohledu nízké míry výskytu varovných informací u daných spo­lečností.

To zároveň ukazuje na zvyšující se význam celé soutěže. Proto rádi do Oceně­ní Českých Podnikatelek přispíváme jako odborný garant hodnocením přihlášených podnikatelek prováděném na základě ratin­gu,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda před­stavenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

 

Auditorem projektu je již několik let po­radenská firma NSG MORISON, která každo­ročně připravuje analýzu chování českých podnikatelek.

 

Podnikatelky řeší nejenom nové možnosti proniknutí na nové trhy, ale také stále častěji uvažují o novém investo­rovi. Zároveň polovina podnikatelek je ve věku, kdy začínají uvažovat o předání svého kormidla.

 

Podnikatelky kopírují celkový trh rodinných firem, kde se za posledních 5 let ukazuje, že rodinné firmy ušly velkou cestu v oblasti předání své firmy.

Celkem 60 % ro­dinných firem se nachází již ve fázi přípravy transformace do druhé generace či již pře­dání proběhlo. Celých 40 % firem ještě do­posud není předáno, z toho 25 % majitelů za­tím netuší, co s firmou. Z našich zkušeností a zkušeností našich klientů máme 45 % pře­daných firem v rámci rodiny, stejné procen­to majitelů volilo spíše prodej firmy mimo rodinu, 10 % předalo svoji firmu stávajícímu managementu a zaměstnancům,“ konstatuje Petr Šíma, partner NSG MORISON.

 

Které podnikatelky byly v rámci projektu Ocenění českých podnikatelek vyhlášeny jako nejúspěšnější?

 

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY

TERMSTAV, s.r.o. / Sylva Jílková

„Společnost TERMSTAV, s.r.o. paní Jílkové vy­kázala dle našich analýz jednoznačně nejvyšší růst tržeb za sledované období ze všech hod­nocených firem. Ve svém podnikání dosahuje navíc stabilně dobrých výsledků a v portfoliu klientů její společnosti jsou firmy jako Skanska či Metrostav. Tyto výsledky i fakt, že je Sylva Jíl­ková odvážnou podnikatelkou úspěšnou v pře­vážně mužském oboru, byly základem pro to, aby získala v letošním ročníku Ocenění Českých Podnikatelek zaslouženě Cenu za výjimečný růst firmy,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

 

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

DAQUAS, s.r.o. / Darina Vodrážková

Paní Darina Vodrážková získává v letošním roč­níku projektu Ocenění českých podnikatelek právem cenu ČSOB Výjimečná podnikatelka. Její společnost DAQUAS poskytuje komplexní služby IT od analýzy potřeb, návrhu, přes licenční řešení až po nasazení technologií a zaškolení uživatelů. A to vše se zárukou odbornosti a nejvyšší kvali­ty. Co ji činí výjimečnou, je přístup k zákazníkům a způsob, kterým své služby a řešení z oblasti IT poskytuje. Vytváří přátelské propojení mezi uži­vatelem a jeho IT. „To však není jediný důvod, proč jsme se roz­hodli paní Vodrážkovou vyhlásit Výjimečnou podnikatelkou. Ona a její firma se soustředí na rozvoj firmy se zaměřením na inovace a hledá neustále další nové výzvy i na zahraničních tr­zích. Při tom všem považuje za důležité vytvo­ření odpovídajících podmínek pro své zaměst­nance a vylepšování interních procesů a provozu firmy,“ říká Petr Manda, ředitel Firemního ban­kovnictví ČSOB.

 

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI – pod patronací Microsoft

TECHNOAQUA s.r.o. / Michaela Povýšilová

„Technoaqua prostě dělá čest svému jménu. Progresivně využívá technologie k modernizaci služeb spojených s měřením kvality a kvantity odpadních a povrchových vod. Nejen, že doká­ží sledovat řadu parametrů na dálku, ale jsou schopni problémy vzdáleně i vyřešit, ať už jde o obsluhu čistírny vod či ovládání techniky uvnitř stokových sítí. Je to výhra pro všechny. Zákazníci mají rychlejší a efektivnější servis, zaměstnanci ušetří čas na cestách a omezí množství nutných vstupů do nebezpečných prostor a pro příro­du a veřejnost je přínosem schopnost přesněji a rychleji monitorovat znečištění řek, povodňo­vé stavy a rizika,“ vysvětluje Ondřej Novodvor­ský, ředitel pro malé a střední firmy společnosti Microsoft ČR.

 

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací České pojišťovny

MEDICAL PLUS, s.r.o. / Eva Dokoupilová

„Za Českou pojišťovnu zaštiťujeme kategorii Ino­vativní řešení a velmi ráda přiznávám, že MUDr. Eva Dokoupilová, majitelka firmy MEDICAL PLUS, pro mě byla jasnou favoritkou od samého za­čátku. Pomyslete, že v době před 14 lety, kdy firmu založila, revmatologie pojem “biologická léčba” vůbec neznala. Jedná se o značné inovač­ní řešení, které je celou dobu podpořeno klinic­kým výzkumem. Provádí vyšetřování pacientů pomocí ultrazvuku a denzitometru a speciálních krevních testů v laboratořích Uherskohradišťské nemocnice, takže jejich léčba je komplexní. Jako téměř hudba budoucnosti zní, jak díky biologic­ké léčbě vlídným způsobem přináší paní dok­torka pacientům větší kvalitu života díky méně nežádoucím účinkům. Kromě své hlavní aktivity sama paní doktorka organizuje a pořádá každo­ročně kongres lékařů z celé republiky, a navíc se dále zapojuje i do další spolupráce na novém výzkumu v oblasti osteoporózy. Paní Dokoupilo­vá svoje podnikání vyladila i po stránce IT tech­nologií, kde jako první v kraji zavedla elektronic­ké recepty. Za Českou pojišťovnu tleskám,“ říká Šárka Dolanská, krajská ředitelka Praha II České pojišťovny.

 

Více o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatele.

Zdroj článku: časopis Brands&Stories